Economische onderbouwing Lelystad Airport niet in de haak

Economische onderbouwing Lelystad Airport niet in de haak

Het positieve economische effect van luchtvaart in het algemeen, en de opening van Lelystad Airport in het bijzonder is veel geringer dan de cijfers die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hanteert. Die cijfers wemelen namelijk van fouten, inconsistenties en onjuist gebruik van kengetallen, en kunnen geen basis zijn voor welk beleid dan ook.

De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) hebben een second opinion laten uitvoeren op het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgestelde rapport ‘Verkennende MKBA beleidsalternatieven luchtvaart’. In deze second opinion zijn de in opdracht van het ministerie de door bureau Decisio gemaakte berekeningen getoetst en waar nodig gecorrigeerd. Deze correcties wijzen uit dat zowel het limiteren van de groei van Schiphol als het dichthouden van Lelystad Airport de Nederlandse economie niet schaadt.

Onder meer zijn fouten gevonden bij het berekenen van de welvaarts-, milieu- en klimaateffecten van de luchtvaart in Nederland. Zo zijn de maatschappelijke kosten van toenemende geluidshinder door in- en uitkomend vliegverkeer te laag ingeschat. Tegelijk zijn de welvaartseffecten – de baten voor de Nederlandse economie – te optimistisch ingeschat.

De openstelling van Lelystad Airport en verdere groei van Schiphol stimuleren vooral een verdere doorgroei van het goedkope leisure-verkeer, en daarmee de toeristische sector in binnen- en buitenland. De toegevoegde waarde van deze groei is voor Nederland uiterst beperkt, en weegt niet op tegen de maatschappelijke kosten van meer vliegbewegingen.

Uit de second opinion komt bovendien naar voren dat Lelystad Airport de provincie Flevoland nauwelijks extra banen bezorgt. Lelystad Airport levert aldaar slechts 60 extra banen op voor mensen die nu nog werkloos zijn. Alle andere banen die ontstaan door de opening van Lelystad Airport verdringen andere banen, of moeten worden ingevuld door EU-migranten.

Met name het bestuur van Flevoland zou zich moeten realiseren dat opening van Lelystad Airport het leefklimaat van haar eigen provincie en de overige getroffen provincies in ernstige mate verslechtert, zonder dat daar veel tegenover staat.

Marco Middelkoop, voorzitter van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen: “het economische argument voor opening van Lelystad Airport blijkt niet valide. Opnieuw is ondeugdelijk onderzoek gepleegd, en zijn ondeugdelijke berekeningen gemaakt. Weer ten nadele van inwoners, en weer ten voordeel van Schiphol. Dit rekenwerk biedt geen basis om Lelystad Airport te openen.”

Op 3 juni heeft SATL deze bevindingen in Nieuwspoort gepresenteerd.

Bekijk onze presentatie hier >>