Rapport bewonersdelegatie aansluitroutes Lelystad Airport

Persbericht bewonersdelegatie aansluitroutes Lelystad Airport, 1 december 2017

Vandaag biedt de Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad haar eindrapport aan Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan. De Bewonersdelegatie werd begin november op uitnodiging van Minister Van Nieuwenhuizen door Alexander ter Kuile,gepensioneerd Secretaris Generaal van de Civil Air Navigation Services Organisation, samengesteld uit bewoners woonachtig in de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland, Noord Holland en Overijssel. Het rapport analyseert de besluitvorming rond de openstelling van Lelystad Airport en de daaraan verbonden aansluitroutes en geeft advies aan de minister
over de volgende stappen. Het rapport is op uitnodiging van de Minister opgesteld.

Het rapport adviseert de Minister als volgt:

Het bestuurlijk proces rond de openstelling van Lelystad Airport vertoont ernstige gebreken.
De bewonersdelegatie stelt vast dat de overheid in haar luchtvaartbeleid, de wet- en regelgeving en haar aansturing van complexe processen ernstig te kort is geschoten. Het heeft een opeenstapeling van beleids-, bestuur- en procesproblemen geconstateerd, die alle tezamen de kern van de Lelystad problematiek vormen. De problemen bevinden zich op verschillende niveaus binnen de overheid. Zij variëren van de structuur van de Nederlandse luchtvaartsector en het onderliggende beleid, tot onduidelijkheden over verantwoordelijkheden en tekortkomingen in het ontwerpen van processen, alsook in de uitvoering. Het belangrijkste gegeven is wellicht dat Nederland wel wetgeving kent voor kleine wijzigingen van het luchtruim in de directe omgeving van luchthavens, maar geen adequate wet en regelgeving kent voor meer ingrijpende wijzigingen in het luchtruim buiten de directe omgeving van luchthavens.
De openstelling van Lelystad Airport en de herindeling van het luchtruim kunnen pas
aanvangen, nadat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om het vertrouwen van de
inwoners en lokale, regionale overheden te herstellen.
De Bewonersdelegatie adviseert de Minister om zo spoedig mogelijk die stappen te zetten die noodzakelijk zijn om het vertrouwen van de burger en lokale, regionale overheden terug te winnen. De delegatie is van mening dat de Minister de openstelling van Lelystad Airport op 1 april 2019 dient uit te stellen gezien het feit dat de bestuurlijke besluitvorming resulteert uit onvolledige wet- en regelgeving en onzorgvuldige procesvoering. Verder dienen, alvorens de overheid verdere stappen onderneemt, de rollen en verantwoordelijkheden, de processen en de aansturing van luchtruimwijzigingen heroverwogen te worden. De Bewonersdelegatie is van mening dat Nederland op dit moment niet gereed is om een grote luchtruimherindeling uit te voeren, daar eerst de vastgestelde tekortkomingen dienen te worden aangepakt.

Aansluitroutes Lelystad Airport ontworpen binnen verouderde randvoorwaarden:

Het Nederlandse luchtruim werd in de jaren 1950-1965 voor het laatst heringedeeld.
Nederland neemt met haar complexe structuur van het luchtruim en haar opzet met drie
luchtverkeersleidingen een unieke plaats in de wereldwijde luchtvaart in. Het ministerie en
de Tweede Kamer zijn reeds geruime tijd op de hoogte van de noodzaak tot herstructurering
van het luchtruim en hebben dit dan ook als voorwaarde gesteld voor de opening van de
luchthaven Lelystad. Deze luchtruimherindeling heeft niet plaatsgevonden, waardoor
inwoners relatief zwaar getroffen zullen worden door, verhoudingsgewijs, langdurig laag
vliegen boven grote delen van Nederland. Met het huidige ontwerp voor de vliegroutes
naar/van Lelystad Airport ziet heel Nederland de spanning die ontstaat tussen een klassiek
luchtruimontwerp en de volumevraag van de moderne luchtvaart. De Bewonersdelegatie is
van mening dat eerst het luchtruim heringedeeld dient te worden alvorens de luchthaven
Lelystad opengesteld wordt.
In bijlage C. geeft de Bewonersdelegatie advies over de aansluitroutes. De
bewonersdelegatie wijst er op dat zij dit advies geformuleerd heeft onder alle voorbehouden
die zij reeds ter zake van de totstandkoming van het Lelystad besluit heeft geformuleerd.
Het feit dat zij adviseert impliceert in deze geen akkoordverklaring.
Bij het formuleren van haar advies heeft de Bewonersdelegatie de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
  • Daar waar hoger gevlogen kan worden, moet hoger worden gevolgen.
  • Aanvliegroutes dienen als Continuous Descent Approach (glijvluchtdaling) te worden uitgevoerd, opdat zij zo min mogelijk milieuoverlast veroorzaken.
  • De Bewonersdelegatie is uiterst terughoudend bij aanpassingen in horizontale zin,omdat daarmee meestal het probleem naar naastgelegen buren verplaatst wordt.
  • Routes die over een langere afstand op relatief lage hoogte over woonkernen ontworpen zijn, adviseert de Bewonersdelegatie te schrappen. Uit de Internetconsultatie is duidelijk naar voren gekomen dat inwoners het laag vliegenover een langere afstand, niet aanvaardbaar achten.
De Bewonersdelegatie adviseert dat het geheel van de verschillende routes nooit tot een
integraal goede oplossing kan leiden, met name door de ligging van Lelystad Airport en de
vele beperkingen die daarvan het gevolg zijn. De delegatie adviseert daarom eerst het
luchtruim te herzien, alvorens Lelystad Airport open te stellen.

Luchtvaart in de samenleving vraagt om een uitgebreide maatschappelijke discussie:

De discussie over Lelystad Airport heeft zich verbreed tot een maatschappelijke kwestie. In
december 2015 is in Parijs door de leden van de Verenigde Naties een klimaatovereenkomst
gesloten. De luchtvaartsector is buiten deze klimaatafspraken gehouden, maar levert wel
een groot aandeel in de luchtverontreiniging en een mogelijke klimaatverandering. In het VN
luchtvaartorgaan (ICAO) zijn alle deelnemende landen overeengekomen dat de civiele
luchtvaart vanaf 2020 CO2 neutraal dient te groeien. Tegelijkertijd is op Europees niveau
regelgeving opgesteld met betrekking tot CO2 emissiehandel voor de luchtvaart. De
bewonersdelegatie beveelt de minister aan om een uitgebreide maatschappelijke discussie
over klimaatafspraken en milieugevolgen op alle niveaus te voeren en daaraan ook een vervolg te geven. Met het bewonersrapport beoogt de delegatie perspectief te bieden voor
de juiste afwegingen. Niet zozeer door het proces ergens heen te dwingen, als wel door de
juiste afwegingskaders te schetsen. De delegatie wil erop wijzen dat onze samenleving op
een punt is aangeland waar de grondbeginselen van de luchtvaart ter discussie staan en dat
gaat veel verder dan “Lelystad Airport”.
Zwolle,
1 december 2017
Voor nadere informatie:
Voorzitter Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad Airport
06-43857181

Rapport Bewonersdelegatie

Download the PDF file .