Second opinion MKBA en Lelystad Airport, hand overspeeld?

Presentatie SATL Nieuwspoort 3 juni 2019

Het positieve economische effect van luchtvaart in het algemeen, en de opening van Lelystad Airport in het bijzonder is veel geringer dan de cijfers die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hanteert. Die cijfers wemelen namelijk van fouten, inconsistenties en onjuist gebruik van kengetallen, en kunnen geen basis zijn voor welk beleid dan ook.

De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) hebben een second opinion laten uitvoeren op het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgestelde rapport ‘Verkennende MKBA beleidsalternatieven luchtvaart’. In deze second opinion zijn de in opdracht van het ministerie de door bureau Decisio gemaakte berekeningen getoetst en waar nodig gecorrigeerd. Deze correcties wijzen uit dat zowel het limiteren van de groei van Schiphol als het dichthouden van Lelystad Airport de Nederlandse economie niet schaadt.

Bekijk  de presentatie die we hebben gegeven in Nieuwspoort >>